Viola riviniana-01 (xndr)


Algemeen

Dit Viooltje noemt men ook vaak Bosviooltje. Vaak wordt dit plantje vluchtig bekeken en noemt men dit het Driekleurig viooltje (Viola tricolor). Toch is dit echt een heel ander plantje. O.a. te herkennen aan.......de bleke spoor. Op het Floron verspreidingskaartje is goed te zien welke bodemgesteldheid nodig is voor een goede verspreiding. In de beschrijving staat o.a. "In Nederland is het Bleeksporig bosviooltje vrij algemeen in het oosten, midden en zuiden van het land en in de kalkrijke Hollandse en Zeeuwse duinen. Elders is ze zeer zeldzaam". Bleeksporig bosviooltje bloeit maar twee maanden, April en Mei.

Verklaring Nederlandse naam

Namen in andere talen

  • English: Common Dog-violet
  • Français: Violette de Rivinus
  • Deutsch: Rivins-Vielchen
  • Espanõl:
  • Italiano: Viola di Rivinus
  • Svenska: Skogsviol
  • Norsk: Skogfiol
  • Dansk: Krat-Viol

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Beschaduwde, maar soms zonnige plaatsen op vochtige tot droge, matig voedselrijke tot voedselrijke, zwak zure tot neutrale, soms kalkrijke grond (leem, lemig zand, löss, beekzand en duinzand) met een matig verterende strooisellaag.

Groeiplaats
Bossen (loofbossen, kasteelbossen, landgoedbossen, langs boswegen en oude lanen), kapvlakten, struwelen, beschaduwde bermen, plantsoenen, zandige dijken, waterkanten (slootkanten en dalwanden), zeeduinen (oude duinbossen, duinstruweel en ruig duingrasland op noordhellingen) en soms in grasland (hellinggrasland).

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen in het oosten, midden en zuiden van het land en in de Hollandse en Zeeuwse duinen. Elders zeer zeldzaam.

Vlaanderen
Vrij algemeen. Het meest in de Leemstreek, de Zand- en Zandleemstreek en de Voerstreek. Zeer zeldzaam in de kusustreek.

Wallonië
Vrij algemeen.

Wereld
Europa en Noord-Afrika.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Verspreiding

Verspreiding Bleeksporig Bosviooltje

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's