Centaurium pulchellum flowers and buds Hompelvoet RF


Algemeen

Verklaring Nederlandse naam

Namen in andere talen

  • English: Lesser centaury
  • Français: Petite centaurée délicate
  • Deutsch: Kleines Tausendgüldenkraut
  • Espanõl:
  • Italiano: Centauro elegante
  • Svenska: Dvärgarun 
  • Norsk: Dverggylden
  • Dansk: Liden Tusindgylden 

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Lesser centaury. Dit is de Engelse benaming voor de volledige wetenschappelijke naam.

De Franse naam is Petite centaurée délicate. Dit is een combinatie van het woord Petite dat "klein" betekent en de Franse benaming voor de volledige wetenschappelijke naam. Aangezien er in Frankrijk net zo veel Duizendguldenkruiden voorkomen als in Nederland heeft elke soort het voorvoegsel Petit of Grande petit gekregen. Elke kruising heeft ook weer een ander achtervoegsel. Het woord Petit is dus puur ter onderscheid. Zie ook de lange lijst op deze Franse pagina.

De Duitse naam is Kleines Tausendgüldenkraut. Dit betekent ook "klein duizendguldenkruid".

De Italiaanse naam is Centauro elegante. Centauro is de Italiaanse benaming voor het eerste gedeelte van de wetenschappelijk naam. Eleganta betekent "elegant". Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Zweedse naam is  Dvärgarun. Dvärg betekent natuurlijk "dwerg/klein". De betekenis van het woord Arun is mij nog onbekend.

De Noorse en de Deense naam hebben veel met elkaar te maken, Dverggylden/Liden Tusindgylden. Dit betekent letterlijk "dwerg gouden/duizend gouden". Deze Noors/Zweedse naam is afgeleid van het eerste deel van de wetenschappelijke naam Centaurium. de Griekse naam κενταύριον van κένταύριον van κένταυρος  Centaur. Maar dit werd in de Middeleeuwen ten onrechte vertaald met centum aurei dat "onderd gouden" betekent. Een afleiding die aanleiding gaf tot de namen Tusengyllen. Het woord Dverg/Liden betekent "klein" geeft aan dat deze plant kleiner is t.o.v. de Strandduizendguldenkruid (Centaurium littorale).

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open tot grazige plaatsen (pioniervegetaties) op natte tot vochtige, kalkhoudende, matig voedselarme tot matig voedselrijke, vaak verdichte grond. Zowel op zilte als op ontzilte plekken (zand met schelpgruis, leem, klei en kalkgrond).

Groeiplaats
Zeeduinen (jonge duinvalleien, in de overgangszone van schorren naar duinen, groene stranden, langs plassen), opgespoten grond, karrensporen, bermen (langs onverharde wegen), akkers, afgeplagde plekken, pas drooggevallen zandplaten, zandstrandjes, waterkanten (langs brakke weilandsloten, langs afgesloten zeearmen en langs kleiputten), afgravingen (natte plekken in leem- en kalkgroeven) en grasland (opengetrapte plekken op beweide kalkhellingen).

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen in het Wadden- en het Deltagebied, plaatselijk vrij algemeen rond Amsterdam en zeldzaam langs het IJsselmeer. Elders zeer zeldzaam.

Vlaanderen
Vrij zeldzaam in het kustgebied. Elders (zeer) zeldzaam.

Wallonië
Vrij zeldzaam in de zuidelijke Ardennen. Elders (zeer) zeldzaam.

Wereld
Europa, Zuidwest-Azië, de Canarische eilanden en Noord-Afrika. Noordelijk tot in Zuid-Schotland en het Oostzeegebied, zuidelijk tot in Ethiopië en India. Ingevoerd in Amerika.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Verspreiding Fraai duizendguldenkruid

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten