Klein kruiskruid

Algemeen

Klein kruiskruid komt echt overal voor. Niet zo verrassend als je naar het verspreidingskaartje kijkt. Maar extra opvallend is dat deze plant het hele jaar voor komt. Dus van Januari tot en met December. En dat is van bijna geen enkele plant te zeggen!

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring Nederlandse naam

Klein duidt op de bloemen waar de straalbloemen van ontbreken. Hierdoor ogen de bloemen klein. De plant zelf is ook klein. 

De naam kruiskruid zou te verklaren zijn door het kruisgewijs staan van de bladeren. Maar over het algemeen is men het ermee eens dat dit een gehoorfout is. De naam komt eigenlijk van de Duitse naam Kreuzkraut wat grijskruid (Senecio) betekent. Zie hiervoor de wetenschappelijke naamsverklaring.

Namen in andere talen

  • English: Common groundsel
  • Français: Séneçon commun
  • Deutsch: Gemeines Greiskraut
  • Espanõl: Senecio común, Hierba cana
  • Italiano: Senecione comune
  • Svenska: Korsört
  • Norsk: Åkersvineblom
  • Dansk: Almindelig Brandbæger

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Common groundsel: Dit betekent "gewone groundsel". Het gewone is vanwege het feit dat Kruiskruid zeer algemeen is en het gehele jaar voorkomt. Groundsel is een algemene Engelse naam voor Kruiskruiden en alle ondersoorten. De naam Groundsel is zeer oud. Het komt van het Anglo Saxische Groundeswelge. Dit betekent letterlijk "grondverzwelger" refererend aan de snelle manier van verspreiden van deze soort.

De Franse naam is Séneçon commun. Dit beteken "algemene senecio". Dit is een combinatie tussen het woord Algemeen en de eerste wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is Gemeines Greiskraut. Dit betekent "algemeen grijskruid". Het woord Grijskruid wordt bij de zowel de Nederlandse als de wetenschappelijke verklaring uitgelegd.

De Spaanse en Italiaanse naam is nagenoeg gelijk, Senecio común/Senecione comune, en betekent ook "algemene senecio".

De Zweedse naam is Korsört. Dit betekent "kruis-ört". Ört/eurt/urt is de Scandinavische term voor "kruid", dus "kruiskruid".

De Noorse naam is Åkersvineblom. Dit betekent "akker zwijnen bloem". Het woord Svineblom is de algemene Noorse naam voor de composietenfamilie (Compositae of Asteraceae: beide botanische namen zijn toegestaan).

De Deense naam is Almindelig Brandbæger. Dit betekent "algemene brandbeker". Het woord Brandbaeger is een algemeen Deens woord dat gebruikt wordt om een Senecio soort aan te duiden. Bij alle Senecio-soorten hebben de puntige schutbladen van de bloemkorf (de "beker" waar de bloem in zit) een zwart "aangebrand" uiteinde.

Verspreiding & Ecologie

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen (pionier) op droge tot vochtige, voedselrijke, humushoudende, zwak zure tot kalkrijke grond (alle grondsoorten).

Groeiplaats
Omgewerkte grond, zeeduinen (o.a. in vlierbosjes), waterkanten (greppels), puin, kapvlakten, plantsoenen, in de voegen van bestrating, (sterk verweerde) oude muren, bermen (open plekken), wegranden, nieuwe dijken, perken, moestuinen, akkers, stoepranden en stortterreinen. De variëteit Senecio vulgaris var. hybernicus vind je het meest nabij spoorwegterreinen.

Verspreiding

Nederland
Zeer algemeen.

Vlaanderen
Zeer algemeen, maar iets minder talrijk in de Kempen.

Wallonië
Algemeen, maar iets minder talrijk in de Ardennen.

Wereld
Oorspronkelijk uit Europa. Nu in alle werelddelen, in streken met een gematigd klimaat.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Verspreiding Klein kruiskruid

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten