Kruldistel

Algemeen

Je zou denken dat deze distel overal in Nederland voorkomt. Maar aan het verspreidingskaartje te zien zijn er toch enkele "gaten" te zien. Kennelijk stelt de Kruldistel toch meer eisen aan de bodem dan ik dacht. Hij bloeit in Juli tot en met September.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring Nederlandse naam

De stengelvleugels en de bladranden krullen alle kanten op.

Het woord Distel is niet zo makkelijk te verklaren. Op etymologiebank.nl is een mogelijke uitleg te lezen.

Namen in andere talen

  • English: Welted Thistle
  • Français: Chardon crépu
  • Deutsch: Krause Distel
  • Espanõl:
  • Italiano: Cardo crespo
  • Svenska: Krustistel
  • Norsk: Krusetistel
  • Dansk: Kruset Tidsel
  • Suomalainen: Kyläkarhiainen

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Welted Thistle. Een Weld is een lasnaad. Volgens het Collins Engels woordenboek staat dat een welt is een verhoogd of versterkt naad is aan een kledingstuk.  Deze twee betekenissen leiden tot de gelijkenis met de gekartelde/stekelige rand op de stemgel. Want als er een distel pijnlijk stekelig is dan is het de Kruldistel wel.

De Franse naam is Chardon crépu. Chardon is een algemene Franse term voor het geslacht Distels. Met inbegrip van de families Carduus (de eigenlijke Distels), Cynara (Artisjok) en Cirsium (de Circaea) Vele soorten van deze planten behoren tot de familie Asteraceae (Compositae). Chardon komt van Cynara cardunculus (Cardoon). Dit is een soort oerdistel. Linnaeus was de eerste die deze soort beschreef in 1753. Crepu is de Franse benaming voor het tweede deel van de wetenschappelijke naam.

De Italiaanse naam is Cardo crespo. Dit is de Italiaanse benaming voor de volledige wetenschappelijke naam.

De Zweedse, Noorse en Deense naam is nagenoeg gelijk, Krustistel/Krusetistel/Kruset Tidsel. Dit betekent ook "kruldistel".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige tot soms licht beschaduwde, open plaatsen op matig droge tot vochtige, voedselrijke, humushoudende en vaak kalkhoudende, omgewerkte grond (van zand tot klei, niet op veen).

Groeiplaats
Bermen, grasland (ruig grasland langs rivieren en kanalen), rivierdijken, langs spoorwegen (spoorbermen), ruigten (humeuze ruigten), bossen (lichte plekken, o.a. in oeverwalbossen langs rivieren en grote beken), bosranden, struwelen, haventerreinen, industrieterreinen, afgravingen (zandgroeven en kleigroeven), stortterreinen, geluidswallen, ruderale plaatsen, plantsoenen en ingedijkte kwelders.

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen, maar vrij zeldzaam tot zeldzaam in Drenthe, Zuidoost-Fryslân, het Waddengebied en Zeeland.

Vlaanderen
Algemeen, maar zeer zeldzaam in de Kempen.

Wallonië
Algemeen, maar zeldzaam in de Ardennen.

Wereld
Gematigde streken in Azië en Europa. Ingeburgerd in Groot-Brittannië, Noord-Amerika en Nieuw-Zeeland.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Verspreiding Kruldistel

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's