Melkeppe

Algemeen

Alhoewel Melkeppe te boek staat als een algemene soort en niet bedreigd is is hij wel sinds 1950 met 25 % tot 50 % achteruitgegaan. De plant bloeit maar kort, in Juli en Augustus.

Er komen minstens 20 soorten Schermbloemige voor in Nederland. Er vallen natuurlijk veel meer planten onder deze familie. Sommige soorten zijn Schermbloemige maar zien er heel anders uit. Sommige zijn echt zeldzaam. Op deze lijst staan alleen de vergelijkbare "witte" schermbloemige: 

Verklaring Nederlandse naam

Het woord Melk slaat op het melkachtige sap wat vrij komt bij breken/kneuzen van de stengel.

Het woord Eppe komt van Apis (latijn) en betekent"bij". Dit omdat de plant vaak door bijen wordt bezocht.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Namen in andere talen

  • English: Milk-parsley
  • Français: Peucédan des marais
  • Deutsch: Sumpf-Haarstrang
  • Espanõl:
  • Italiano: Imperatoria delle paludi
  • Svenska: Kärrsilja
  • Norsk: Mjølkerot
  • Dansk: Kær-Svovlrod

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Milk-parsley. Dit betekent "melkpeterselie". Melk omdat de plant dunne (stinkende), melkachtige latex melksap heeft. Peterselie omdat Melkeppe veel op Peterselie lijkt.

Voor de verspreiding van Melkeppe in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Peucédan des marais. Het is een combinatie van het eerste deel van de wetenschappelijke naam en het woord Marais wat "moeras" betekent.

De Duitse naam is Sumpf-Haarstrang. Dit betekent "moeras-haarstreng". De plant groeit graag in een zeer vochtige omgeving. Waarschijnlijk heeft het woord Haarstreng betrekking op de omwindselblaadjes die onderaan de bloemscherm hangen.

De Spaanse naam is mij onbekend. Ik zie ook geen waarnemingen in Spanje.

De Italiaanse naam is Imperatoria delle paludi. Dit betekent "keizer van het moeras". Een prachtige naam voor een plant die vaak in een vochtige omgeving voorkomt.

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Zweedse naam is Kärrsilja. Dit betekent "moeraspeterselie".

Voor de verspreiding van Melkeppe in Zweden zie deze kaart.

De Noorse naam Mjølkerot. Dit betekent "melkwortel"

De Deense naam is Kær-Svovlrod. Dit betekent "moeras-zwavelwortel". De wortel van Melkeppe ruikt inderdaad naar zwavel.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige tot half beschaduwde plaatsen op natte, matig voedselarme tot matig voedselrijke, niet bemeste, zwak zure, venige grond (veen, zand en leem).

Groeiplaats
Moerassen (laagveenmoeras, oudere delen van drijftilvegetaties, trilveen, beekdalmoeras, rietland en verlandende sloten en greppels), waterkanten (o.a. sloten, kanalen, beekjes en vijvers), grasland (moerassig weiland), bermen, ruigten, struwelen (moerasstruwelen en tussen gagel), bossen (moerasbossen), langs spoorwegen (langs spoorsloten) en hoogveenranden.

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen in het oosten en midden van het land, in laagveengebieden en in de Zuid-Hollandse duinen en zeldzaam in het rivierengebied. Elders zeer zeldzaam. Niet op de Zeeuwse (schier-)eilanden.

Vlaanderen
Vrij algemeen in de Kempen en zeldzaam in zandig Vlaanderen. Elders zeer zeldzaam of ontbrekend.

Wallonië
Uitgestorven.

Wereld
Van Frankrijk en Oost-Engeland door Midden- en Noordoost-Europa tot in Centraal-Siberië.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding Melkeppe

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's