Vicia tetrasperma Sturm10


Algemeen

Dit is een Algemene plant. Althans De Vierzadige wikke. De Gladde wikke is zeer zeldzaam. Maar het verschil tussen Vierzadige- en Slanke wikke is niet direct te zien dus zijn deze twee samengevoegd. Sommige Wikkesoorten zijn zo en zo moeilijk uit elkaar te houden. Dus een goede flora is niet overbodig.

Er komen minstens 11 soorten Wikke (Vicia) in het wild voor in Nederland:

Verklaring Nederlandse naam

Het Vierzadige is terug te vinden in de zaaddoos van de plant. Deze heeft vrijwel altijd 4 zaden. Waarom de Slanke wikke zo heet is mij onbekend. Misschien alleen als onderscheid

Namen in andere talen

  • English: Smooth Tare
  • Français: Lentillon
  • Deutsch: Viersamige Wicke
  • Espanõl: ?
  • Italiano: Veccia tetrasperma
  • Svenska: Sparvvicker
  • Norsk: Firfrøvikke
  • Dansk: Tadder-Vikke

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Dit taxon wordt aangetroffen in open, zonnige, matig voedselrijke, vochtige, matig stikstofrijke en matig zure, vaak kalkhoudende bodems bestaande uit löss, leem, zavel en veen. Ze groeit in akkers, langs heggen en in struwelen, op braakliggend terreinen en in bermen, verder op de taluds van spoorwegen en dijken. De eenjarige plant stamt oorspronkelijk uit Noordwest-Afrika en Zuid-Europa en is tegenwoordig in grote delen van Azië, Noord-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland vertegenwoordigd. Deze Wikke is plaatselijk vrij algemeen in Limburg en Zeeland, zeldzaam maar plaatselijk algemeen in het rivierengebied, in het noordelijke kleigebied van Texel en Oost-Groningen en in het Urbaan district bij Amsterdam. Elders is de plant zeer zeldzaam. Ze was vroeger vooral een soort van akkers maar is tegenwoordig vooral daarbuiten aan te treffen. Bestuiving geschiedt door insecten, vooral door bijen, zaden worden door de plant zelf verspreid maar mogelijk dragen de vogels, die de zaden graag eten ook bij aan de verspreiding.

CC-BY-SA 3.0 René van Moorsel, 2015

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Verspreiding Vierzadige wikke/Gladde wikke

Verspreiding Vierzadige wikke/Gladde wikke

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten