Vicia tetrasperma Sturm10


Algemeen

Dit is een Algemene plant. Althans De Vierzadige wikke. De Gladde wikke is zeer zeldzaam. Maar het verschil tussen Vierzadige- en Slanke wikke is niet direct te zien dus heb ik deze twee samengevoegd. Sommige Wikke-soorten zijn zo en zo moeilijk uit elkaar te houden. Dus een goede flora is niet overbodig.

Er komen minstens 11 soorten Wikke (Vicia) in het wild voor in Nederland:

Verklaring Nederlandse naam

Het Vierzadige is terug te vinden in de zaaddoos van de plant. Deze heeft vrijwel altijd 4 zaden. Slanke wikke is onder andere te onderscheiden van vierzadige wikke doordat de steel van de bloeiwijze veel langer is het bijbehorende steunblad en het blad slechts 4 - 8 blaadjes draagt, bij de laatste soort is de steel gelijk aan het steunblad en draagt het blad 6 - 16 blaadjes. Maar het beste is om eerst te kijken waar je bent. Slanke wikke is namelijk erg zeldzaam en komt maar op een paar plekken voor in Nederland. Zie het verspreidingskaartje van Floron. 

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Namen in andere talen

  • Frysk: Wikeartsje
  • English: Smooth Tare
  • Français: Ers à quatre graines, Lentillon
  • Deutsch: Viersamige Wicke
  • Espanõl: vícia tetrasperma
  • Italiano: Veccia tetrasperma
  • Svenska: Sparvvicker
  • Norsk: Firfrøvikke
  • Dansk: Tadder-Vikke

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Smooth Tare. Dit betekent "gladde Tare". Welk gedeelte van de plant glad is en wat bedoeld wordt met Glad is mij onbekend. Het woord Tare is een beetje moeilijk. Eigenlijk betekent het "wikke" maar toch niet niet helemaal. Er zijn gek genoeg maar een paar soorten Wikke in Engeland die Tare heten. De exacte betekenis is mij dus onbekend.

De Franse naam is Ers à quatre graines,  of Lentillon. Ers wordt vertaald met "linzenwikke". À quatre graines betekent "met 4 zaden. De peulen (vruchten) van deze plant hebben altijd 4 zaden, Zie ook het eerste gedeelte van de Nederlandse naam. Lention betekent "linzen". De zaden van gecultiveerde Wikke zijn dus linzen.

De Duitse naam is Viersamige Wicke. Dit is de Duitse benaming voor de volledige Nederlandse naam.

De Spaanse en Italiaanse naam is nagenoeg gelijk Vícia tetrasperma/Veccia tetrasperma In Spanje  en Italië wordt dus de volledige wetenschappelijke naam aangehouden. 

De Zweedse naam is Sparvvicker. Dit betekent "huismus wikke". Waarom is mij onbekend.

De Noorse naam is Firfrøvikke. Fir betekent "vier", Frø betekent "zaad" en vikke betekent "wikke". Dus net als de Nederlandse naam, Vierzadige wikke.

De Deense naam is Tadder-Vikke. De betekenis hiervan nis mij onbekend.

Ecologie & Verspreiding

Dit taxon wordt aangetroffen in open, zonnige, matig voedselrijke, vochtige, matig stikstofrijke en matig zure, vaak kalkhoudende bodems bestaande uit löss, leem, zavel en veen. Ze groeit in akkers, langs heggen en in struwelen, op braakliggend terreinen en in bermen, verder op de taluds van spoorwegen en dijken. De eenjarige plant stamt oorspronkelijk uit Noordwest-Afrika en Zuid-Europa en is tegenwoordig in grote delen van Azië, Noord-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland vertegenwoordigd. Deze Wikke is plaatselijk vrij algemeen in Limburg en Zeeland, zeldzaam maar plaatselijk algemeen in het rivierengebied, in het noordelijke kleigebied van Texel en Oost-Groningen en in het Urbaan district bij Amsterdam. Elders is de plant zeer zeldzaam. Ze was vroeger vooral een soort van akkers maar is tegenwoordig vooral daarbuiten aan te treffen. Bestuiving geschiedt door insecten, vooral door bijen, zaden worden door de plant zelf verspreid maar mogelijk dragen de vogels, die de zaden graag eten ook bij aan de verspreiding.

CC-BY-SA 3.0 René van Moorsel, 2015

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding Vierzadige wikke/Gladde wikke

Verspreiding Vierzadige

Verspreiding Gladde wikke

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten