Grote bremraap


Algemeen

De Bremraapfamilie is een van de weinige planten die parasiteert, Hij dood geen andere planten maar maakt gebruik van de voedingsstoffen waar de Bremraap op parasiteert. 

verklaring Wetenschappelijke naam

De naam Orobanche afgeleid van het Orobos (Grieks) en betekent "erwt" en Agchein (Grieks) wat "wurgen" betekent. Deze plant parasiteert op een andere planten. Vaak op planten van de familie van de erwt (fabacea), vandaar deze naam. Dat wil zeggen, hij heeft geen chlorofyl en kan dus niet leven zonder een andere plant te "wurgen" (er op parasiteren) zoals op bijv. de onderstaande lijst.

Rapum (Latijn) en betekend knol/raap/wortelknol.

Dit betekent dat deze plant parasiteert op de Brem door te kiemen op de wortels. Hierdoor ontstaat dan een wortelknol.

Genisteae is een stam van bomen , struiken en kruidachtige planten in de onderfamilie Faboideae van de peulvruchten familie Fabaceae waar de Brem onder valt.

Namen in andere talen

  • English: Greater Broomrape
  • Français: Orobanche du genêt
  • Deutsch: Ginster-Sommerwurz
  • Espanõl:
  • Italiano: Succiamele delle ginestre
  • Svenska:
  • Norsk:
  • Dansk: Høj Gyvelkvæler
  • Suomalainen:
  • Islenska:

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Greater Broomrape. Greater betekent "grotere". Het is een van de grootste Bremrapen.Het woord Broomrape bestaat uit twee delen. Broom verwijst naar Brem, de plant waar de Grote bremraap (Orobanche rapum-genistae) op parasiteert. Het woord Brem komt van het oud Engelse Brom dat is ontstaan uit het West-Germaanse Bráma- (Oudhoogduitse Bramo , "braamstruik"). Het gebruik van de takken van deze planten voor het vegen gaf aanleiding tot de term Broom (bezem) Rape betekent "raap". Raap komt van het woord Napus (Latijn) betekend "knol/raap". Dit omdat er een onderaardse knol/raap ontstaat (zie de Verklaring van de Nederlandse naam).

De Franse naam is Orobanche du genêt. Orobanche is de eerste wetenschappelijke naam Du genêt betekent "van de brem".

De Duitse naam is Ginster-Sommerwurz. Ginster betekent "brem". Het woord Sommerwurz is voor mij nog onbekend.

De Deense naam is Høj Gyvelkvæler. Høj betekent "hoge". Gyvelkvæler bestaat uit twee delen. Gyvel betekent "brem" en Kvæler komt van kvæle en betekent "wurgen/stikken".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige plaatsen op droge, voedselarme, zwak zure zandgrond met een niet te dichte begroeiing. Grote bremraap woekert vooral op Brem.

Groeiplaats
Zandige hellingen, zandige bermen en dijken, grasland (ruig grasland en schraal grasland), heide, struwelen (bremstruweel), oude rivierduintjes, langs spoorwegen (spoordijken), parken, landgoederen en afgravingen (zandgroeven).

Verspreiding

Nederland
Zeer zeldzaam in de Kempen ten zidwesten van Eindhoven, in Noord-Limburg en in het rivierengebied in het oosten van Gelderland. Vroeger ook in Zuid-Limburg, Zeeuwsch-Vlaanderen en Noord-Drenthe.

Vlaanderen
Zeer zeldzaam in zandig Vlaanderen en in de Kempen.

Wallonië
Zeer zeldzaam in het Maasgebied en de Ardennen.

Wereld
Noordwest-Afrika en West- en Zuid-Europa, noordelijk tot in Zuid-Schotland en Nederland.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Verspreiding Orobanche rapum-genistae

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten