Vicia sativa subsp. nigra

Algemeen

Deze soort kruist makkelijk met twee andere soorten. Voederwikke (Vicia sativa supsp. Sativa) en Smalle (Vicia sativa sups. Nigra). En deze kruisingen zijn echt moeilijk uit elkaar te halen. Zonder kruisingen zijn er wel elf soorten Wkke in Nederland. Deze zijn zonder kruisingen ook al niet altijd makkelijk op naam te brengen. Een goede flora is bij Wikkesoorten dan ook niet overbodig. Voederwikke werd vroeger massaal gekweekt als veevoeder. Hij bloeit in Mei, Juni en Juli.

Aangezien in veel talen de ondersoorten geen aparte naam hebben hou ik de algemene naam aan, Voederwikke (Vicia sativa)

Verklaring

Vicia komt van Vincio (Latijn) en betekent "vlechten/winden/binden". Dit duidt op het groeigedrag van deze plantenfamilie.

Sativa (Latijn) en betekent "gezaaid voor de oogst". Deze plant werd/wordt als cultuurgewas aangeplant. De bijnaam voor deze plant is dan ook Voederwikke.

Met subs. segetalis wordt de ondersoort Segetalis bedoeld. Dit komt van Segetum dat "graanveld" betekent. Het gehele woord betekent "behorende tot het graanveld".

Namen in andere talen

  • English: Narrow-leaved Vetch
  • Français: Vesce à folioles étroites
  • Deutsch: Schmalblättrige Futterwicke
  • Espanõl: Veza común
  • Italiano: Veccia comune
  • Svenska: Fodervicker
  • Norsk: Sommarvikke
  • Dansk: Smalbladet vikke

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Narrow-leaved Vetch. Dit is de Engelse benaming voor de Nederlandse naam, "smal(bladige) wikke.

De Franse naam is Vesce à folioles étroites. Dit betekent "wikke met de smalle bladeren".

De Duitse naam is Schmalblättrige Futterwicke. Dit betekent "smalbladige voederwikke"

Er zijn twee Zweedse namen:

  1. Fodervicker. Dit betekent "voederwikke". Dit is een overkoepelende naam voor alle soorten Voederwikkes
  2. Liten sommarvicker. Dit betekent "kleine zomerwikke", de officiële Zweedse naam voor deze in de zomer smalbladige Wikke.

De Noorse naam is Sommarvikke. Dit betekent ook "zomerwikke", het zelfde dus als de Zweedse naam.

De Deense naam is Smalbladet vikke

Ecologie & Verspreiding

Bodem
Zonnige, grazige tot open plaatsen op matig vochtige tot droge, voedselarme tot matig voedselrijke, niet te zure, vaak iets kalkhoudende grond (zand, leem, zavel, mergel en löss).

Groeiplaats
Bermen, grasland (schraal grasland), dijken, heggen, akkers (graanakkers), rotsachtige plaatsen, ruigten, schrale overhoeken, langs spoorwegen (spoorwegterreinen), zeeduinen (duinhellingen, in duinvalleien tussen ijl dwergstruweel, binnenduinweiland en duingrasland), rivierduinen, ruderale plaatsen, braakliggende grond, omgewerkte grond en afgravingen.

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen.

Vlaanderen
Algemeen.

Wallonië
Algemeen, maar wat minder in de Ardennen.

Wereld
Oorspronkelijk uit Midden-Europa.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Verspreiding Vicia sativa subsp. nigra

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's